Batman: Soul of the Dragon แบทแมน: วิญญาณแห่งมังกร (2021)

Batman: Soul of the Dragon แบทแมน: วิญญาณแห่งมังกร (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Batman: Soul of the Dragon แบทแมน: วิญญาณแห่งมังกร (2021) ในปี 1970 ครูสอนศิลปะการต่อสู้ที่หายไปเป็นเรื่องของการแสวงหาของนักเรียนที่ทุ่มเทและเก่ง แต่ห่างไกลซึ่งรวมถึงแบทแมนด้วย