BNK48 Documentary : One Take วันเทก (2020)

BNK48 Documentary : One Take วันเทก (2020)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
เรื่องย่อ: BNK48 Documentary : One Take วันเทก (2020) ภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกห้วงอารมณ์และช่วงเวลาหลังจากมีการประกาศ General Election ครั้งแรกในประเทศไทย ไปจนถึงวันประกาศผล