Hero Dog: The Journey Home (2021)

Hero Dog: The Journey Home (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Hero Dog: The Journey Home (2021) ชีนุกชาวอะแลสกามาลามิวท์ต้องนำชายตาบอดที่อับปางลงจากถิ่นทุรกันดารในขณะที่ลูก ๆ ของชายคนนั้นออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือของพวกเขาเอง