Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord ชายนี่ เฟลคส์: เจ้าพ่อยาวัยรุ่น (2021)

Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord ชายนี่ เฟลคส์: เจ้าพ่อยาวัยรุ่น (2021)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord ชายนี่ เฟลคส์: เจ้าพ่อยาวัยรุ่น (2021) ชายนี่ เฟลคส์ เจ้าพ่อยาวัยรุ่น แม็กซ์ เอส. ดูหนังออนไลน์ จะเผยเส้นทางการสร้างธุรกิจค้ายาเสพติดที่เริ่มต้นจากห้องนอนสมัยวัยรุ่นผ่านเรื่องราวที่นำไปสร้างเป็นซีรีส์ “วัยลองของ” นี้