Sunshine ซันไชน์ ยุทธการสยบพระอาทิตย์ (2007)

Sunshine ซันไชน์ ยุทธการสยบพระอาทิตย์ (2007)

No votes
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องย่อ: Sunshine ซันไชน์ ยุทธการสยบพระอาทิตย์ (2007) 50 ปีในอนาคตดวงอาทิตย์เริ่มตายและโลกกำลังจะตาย ทีมนักบินอวกาศถูกส่งไปชุบชีวิตดวงอาทิตย์ – แต่ภารกิจล้มเหลว เจ็ดปีต่อมามีการส่งทีมใหม่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จตามความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ